Wegbelijning

Belijning en maximumsnelheid.

Wat te verwachten in de komende jaren?


Doel van belijning, strepen, vlakken en de herkenbaarheid van wegen

Doel is het totale netwerk van wegen in wegcategorieën in te delen, met de daarbij behorende belijning, kantstrepen, middenasstrepen en groene vlakken, zodat het voor de weggebruiker duidelijk en herkenbaar is op wat voor type weg deze zich bevindt en welk bijbehorend gedrag wordt verlangd.


Wegcategorieën zijn indelingen van wegen naar verkeersfuncties binnen het totale netwerk van wegen, die als zodanig voor de weggebruiker goed herkenbaar zijn. De wijze waarop de functie, de vormgeving en het gebruik van een categorie weg op elkaar zijn afgestemd, is doorslaggevend voor de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling.


Drie functies die door de belijning op de weg duidelijkheid moeten geven

De volgende drie functies worden binnen en buiten de bebouwde kom onderscheiden:

Duurzaam veilige wegen

Stroomfunctie

Een continue doorstroming van het verkeer met een snelheid van maximaal 100 km/h. (tenzij verkeerstekens -al dan niet over beperkte afstand- anders aangeven) De stroomfunctie is vooral bedoeld voor het afwikkelen van het (doorgaande) verkeer over lange afstanden. Hiermee worden autowegen bedoeld, bestemd voor motorvoertuigen die harder kunnen en mogen rijden dan 50 km/u (autoweg).

Gebiedsontsluitingsfunctie

Wegen met een gebiedsontsluitingsfunctie vormen het ’middenkader’ van ons wegsysteem. Alleen op kruispunten vindt uitwisseling van verkeer plaats, terwijl op de wegvakken tussen de kruispunten het verkeer (continu) doorstroomt. Het is de verbindingsweg tussen twee (niet aan elkaar grenzende) verblijfsgebieden of een verblijfsgebied en een stroomweg. Deze wegen liggen buiten de bebouwde kom en er geldt een maximumsnelheid van 50, 70 of 80 km. per uur, aangegeven door verkeersborden. Is er geen verkeersbord geplaatst dat de snelheid regelt, dan geldt een maximumsnelheid van 80 km. per uur. De doorgetrokken asstrepen geven aan dat voetgangers, fietsers, bromfietsers, landbouwvoertuigen en brommobielen op deze weg niet mogen komen. Zijn de asstrepen onderbroken, dan mogen land-bouwverkeer en brommobielen wel gebruik maken van deze weg. Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zijn te herkennen aan trottoirbanden aan de zijden van de weg in plaats van de onderbroken witte belijning.

Erftoegangsfunctie

Wegen met een erftoegangsfunctie ontsluiten bijvoorbeeld de afzonderlijke woningen, kantoren, bedrijven, boerderijen, (sport)terreinen en landbouwpercelen in een gebied. Op de erftoegangsweg vindt zowel op wegvakken (erfaansluitingen) als op kruispunten uitwisseling van verkeer plaats.

De maximumsnelheid ligt op 60 km. per uur. Houd op dit soort wegen rekening met de aanwezigheid van alle soorten weggebruikers en grote snelheidsverschillen tussen de weggebruikers onderling.

Stroomweg
Gebiedsontsluitingsweg
Erftoegangsweg
Max 100 en NIET inhalen! Min. 50 = Autoweg
Max 100, Minimaal 50 = Autoweg
Max 80 en NIET inhalen en soms brommobielen
Max 60 of 80, ALLE weggebruikers
Max 80, alléén inhalen indien veilig. Soms brommobielen.
Zone 60, fietsers mogen NIET gehinderd!

Toelichting op de belijning

Het is uiteindelijk de bedoeling -zodra de belijning uniform / landelijk is doorgevoerd- dat de functie en het daarbij behorend verkeersgedrag, dan wel de geldende snelheidslimiet aan de aangebrachte belijning is af te lezen. Autowegen en autosnelwegen vallen ook onder de categorie stroomweg, ook al is hier van een groene belijning geen sprake (middenberm) en is er een ander beleid ten aanzien van de maximumsnelheid. Een stroomweg zonder gescheiden rijbanen kan men herkennen aan de groene middenmarkering. Met deze 40 centimeter groene streep wordt de suggestie gewekt dat er een barrière ligt tussen de twee weghelften. De weggebruiker wordt daardoor extra alert gemaakt op het gevaar van inhalen. Op plaatsen waar naast de groene middenstrook onderbroken witte strepen zijn aangebracht, is inhalen toegestaan. Daarnaast heeft een stroomweg doorgetrokken witte belijning aan de zijkanten van de weg. Dit houdt in dat je hier geen kruisend verkeer hoeft te verwachten.

Kruisend verkeer op gebiedsontsluitingswegen

Kruisend verkeer kun je wel verwachten op gebiedsontsluitingswegen; de belijning aan de zijkanten is op dit soort wegen dan ook onderbroken. Ook dit soort wegen heeft een dubbele middenmarkering (zonder groene middenstrook), bedoeld om de weggebruikers extra te attenderen op de gevaren van inhalen.


De erftoegangswegen zijn ingericht op het toegankelijk maken van erven. Op dit soort wegen ontbreekt de middenmarkering en bestaat de kantmarkering uit een onderbroken belijning. De middenstreep is niet aangebracht, omdat het hier gaat om een weg waar snelle en langzame verkeersdeelnemers samen gebruik van maken en waar bovendien bebouwing aan gelegen is, zodat hier inritten en uitritten op aansluiten. Hierdoor kunnen grote snelheidsverschillen tussen weggebruikers onderling voorkomen. (auto’s, fietsers, landbouwvoertuigen, voetgangers). Het achterwege laten van de middenstreep moet er voor zorgen dat de weggebruikers voorzichtiger zijn en minder hard rijden. Veelal tref je hier ook fietsstroken of fietssuggestiestroken aan , wat de weg smaller doet lijken en mede een rustiger rijgedrag moet bevorderen.


De weggebruiker moet een wegcategorie vooral gaan herkennen aan de continu aanwezige kenmerken (strepen, vlakken en belijning) of ontwerpelementen in het wegbeeld. Markeringen in lengterichting (belijning en strepen) zijn continue aanwezig en zijn daarmee -zodra deze landelijk op eenzelfde wijze zijn aangebracht- een belangrijk onderscheidend wegkenmerk voor de weggebruiker. 

Belijning en strepen van de (toekomstige) weg categorieën in Nederland

Houd wel rekening met verkeersborden die -al dan niet tijdelijk- een andere maximumsnelheid aangeven.


Doorgetrokken kantstrepen, maximumsnelheid is 100 km/u .

Doorgetrokken middenstrepen, inhalen is verboden.

Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier maximaal 100 km/u mag rijden.

-

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:

Wel: auto's, vrachtauto's en motoren

Géén: landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsers en voetgangers

Nieuwe wegbelijning

Doorgetrokken kantstrepen, maximumsnelheid is 100 km/u.

Onderbroken middenstrepen, inhalen is toegestaan in veilige situaties.

Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier maximaal 100 km/u mag rijden.

-

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:

Wel: auto's, vrachtauto's en motoren

Géén: landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsers en voetgangers

Onderbroken kantstrepen, maximumsnelheid is 80 km/u.

Doorgetrokken middenstrepen, inhalen is verboden.

-

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:

Wel: auto's, vrachtauto's en motoren

Soms: landbouwvoertuigen en brommobielen

Géén: bromfietsen, fietsers en voetgangers

Onderbroken kantstrepen, maximumsnelheid is 80 km/u.

Onderbroken middenstrepen, inhalen is toegestaan in veilige situaties.

-

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:

Wel: auto's, vrachtauto's en motoren

Soms: landbouwvoertuigen en brommobielen

Géén: bromfietsen, fietsers en voetgangers

Onderbroken kantstrepen, geen middenstreep, maximumsnelheid is zone 60 km/u.

Rode stroken aan de zijkanten met fietssymbool, fietsers op die fietsstrook mogen niet gehinderd worden.

-

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:

Wel: alle verkeer, oftewel alle weggebruikers, zoals: auto's, vrachtauto's, motoren, landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsers en voetgangers

Onderbroken kantstrepen, geen middenstreep, maximumsnelheid is 80 km/u., alhoewel ook een maximum toegstane snelheid van 60 km/u. kan gelden.

Dit wordt aangegeven met een verkeersbord.

Fietsers op de rijbaan of op een vrijliggend fietspad.

-

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:

Wel: alle verkeer, oftewel alle weggebruikers, zoals: auto's, vrachtauto's, motoren, landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsers en voetgangers

Maximumsnelheid voor (motor)voertuigen binnen en buiten de bebouwde kom

Kolom 1 = van toepassing op: (motor) voertuig

Kolom 2 = toegestane maximumsnelheid per uur binnen de bebouwde kom

Kolom 3 = toegestane maximumsnelheid per uur buiten de bebouwde kom

Kolom 4 = toegestane maximumsnelheid per uur op autowegen

Kolom 5 = toegestane maximumsnelheid per uur op autosnelwegen


Bij overtreding van de maximumsnelheid kunnen -binnen de wet Mulder- de boetebedragen oplopen tot maximaal € 410,00

Op het tabblad THEORIE kun je meteen meer info vinden over hoe je je voor het behalen van je theorie-certificaat kunt voorbereiden.